czwartek, 1 maja 2014

back


Wróciłem jak banan z popiołów.
Wiem, wiem nie było mnie tak strasznie długo, ze sam nie wiem czy dobrze trafiam w klawiaturę.
Pochłonął mnie taki społeczniakowstki portal, który ukradł moje życie. Nie chciałem sie temu poddać, walczyłem jakies 17 minut. Bede 
Duszę moja przepełnia wiele wzajemnie zwalczających się uczuć.

Just for all: i'm back. 

poniedziałek, 1 lipca 2013

dynamite

   


  .. 5 piętro .. nie wiem czy był taki tytuł filmu, ale jeśli był to ciekawe z czego zaczerpnięto pomysł. Mój tytuł na film mógłby być zaczerpnięty z zastraszająco rozwijającego sie mięśnia "tzw czwórki" uda :) No to do rzeczy. Mieszkanie w fazie urządzania, niektórzy twierdzą, że w fazie remontu, niech i tak będzie. Ale to pewnie wynika tylko i wyłącznie ze znajomości tematu, że nowe mieszkania trzeba od razu remontować, bo są tak beznadziejnie budowane, że zaraz się rozpadają :) nie tak szybko to nie PRL, to Spółdzielnia właśnie, przez duże fucking SSSSS :D:D Prawo przewiduje, że budynki powyżej 4 kondygnacji użytkowej muszą mieć windy, no i ten budynek ma. Dlatego kupiłem mieszkanie pod samym dachem, żeby się wykazali. No i się wykazali. Dali windę. Dali, ale bez operatora. No nie wiem w sumie, winda jest, ale nie działa. Nie wiem może nie mają na boya hotelowego, który jest tylko ów godzien wciskać te zasrane przyciski. Mnie się nie udało wcisnąć aniu razu zawszawionego numeru 5, ponieważ ani razu nie udało mi sie sforsować drzwi windy, no i może dlatego, że ktoś komuś nie zapłacił, ktoś komuś nie dał papiera, ktoś komuś nie zrobił odbioru, i ktoś komuś zajebiście zagrał na nosie, tylko szkoda ,ze na moim starym spurchlawiałym nosie. 
       Napierdzielać muszę na 5 piętro z płytkami, dechami, klejami, workami z maga kosmicznymi substancjami prostującymi ściany, innymi gównami. Robię przestoje na 3 piętrze, ale jak mam lepszy dzień to lece po bandzie. Była sobota, że zrobiłem 23 kursy na górę. Wieczorem, nie dośc że ledwo wszedłem do wanny, to się jeszcze okazało, że moje spodnie nie mieszczą rozbudowanych do granic możliwosći ud :):):) fajowo nie ? :) 


5th floor .. I do not know whether it was the title of the movie, but if it was an interesting idea of what is taken. My title of the film could be taken from the alarmingly growing muscle "so-called four" can :) Well, to the point. Apartment in phase furnishing, some argue that the phase renovation, so be it. But that is probably due solely and exclusively with the knowledge of the subject, that the new flats need to be refresh right away, because they are so hopelessly built, with just a break :) not so fast it's not just the PRL is a co-operative, the big fucking CCC: D: D Law stipulates that buildings over 4 stories utility must have an elevator, and of this building is. That's why I bought an apartment in the roof to be demonstrated. Well, they shown. They gave a lift. Dali, but without an operator. I do not know at all, but the elevator is not working. I do not know you may not have the bellboy who is only worthy that these shitty push buttons. I did not immediately push any dirty number five, because even once I've been able to force the elevator doors, and maybe because someone did not pay somebody, somebody somebody did not give the paper to someone who does not done reception, and someone who played horny on the nose, just a shame that on my old nose.
        Walk on the 5th floor with tiles, desks, adhesives, bags of space magician substance straightening walls, other shits.I do downtime on the 3rd floor, but I have a better day is Lece the band. It was Saturday, I've done the top 23 courses. In the evening, not only that barely got into the tub, it has turned out that my pants do not fit extended to the limit thighs :) :) :) Pretty cool is not it? :)

 bezcenne projekty, których nie zamaluję tylko schowam pod lodówką :)

wypoczywające również mięsnie łydek  


Kępa Potocka rekompensuje, a moze to opcje HTC w robieniu zdjęć :) 


piątek, 10 maja 2013

hot but cold elbow


     

Armin van Buuren feat. Emma Hewitt -- jak zawsze amazing, specjalnie dla B. place to call Home Klima jest oki, bardzo oki. Jadąc w majowym słońcu, w centrum Warszawy, w korkach to wymarzona dogodność ustawić sobie licznik na 20 stopni i mieć gdzieś. Mijając samochody od razu wiadomo kto ma klimę, a kto nie.. Szeregujemy: otwarte okno-brak klimy, zamknięte-z klimą..hmmm tak też myślałem do czasu jak obudziła się we mnie chęć poczucia swobodnym odreagowując codzienne stresy. 4 okna w dół, poprawiona fryzura gotowa do przyjęcia strumienia ciepłego powietrza, odpowiednia, niezagłuszająca telefonów muzyka, swoboda w poczuciu obowiązku. 
    Przyzwyczailiśmy sie do tego, że wygoda, komfort jest fajny.. bo jest fajny. Ale czy nie można oderwać sie czasami od tego schematu? Poczuć się jak dresiarz, kark, zimny łokieć, frajer czy inny gość lejący ciepłym moczem na odczucia innych. Ja mierzac poziom adrenaliny, stresu, konfrontacji, szukając sposobu odreagowania właśnie leje na to. Pomaga.
    Myślę, że w wielu z nas kryje sie coś w rodzaju nie słucham disco polo, ale na weselu znam każda zwrotkę "jesteś szalona".. Trzeba tylko znać umiar w igraniu z kulturą, dobrym obyczajem, wychowaniem, włąsnym sobą i poczuciem szacunku do innych.. 
p.s. nic tak nie kręci jak wiatr we włosach, nie ważne czy na Kasprowym, klifach w Walii, polu fasoli w Anglii, placu budowy metra czy przy otwartej szybie w aucie..


Air conditioning is ok. Coming in the May sun, in the center of Warsaw, in traffic is the perfect convenience to set the timer to 20 degrees and be somewhere. Passing cars immediately clear who has aircon and who is not .. Line Up: open the window-no air-con, locked-in no air-con hmmm .. I thought so too until the awakened in me the desire to feel free getting out daily stresses. 4 windows down, improved hair ready to accept a stream of warm air, adequate, mobile music freedom with a sense of duty.
     We got used to the fact that the convenience, comfort is nice .. because it is cool. But if you can tear yourself away from this pattern sometimes? Feel like a bandit, neck, elbow cold loser or another guy pouring warm urine to the feelings of others. I am measuring the level of adrenaline, stress, confrontation, seeking recovery of the way it was raining. It helps.
     I think many of us lies a kind of do not listen to disco, but the wedding I know every verse, "You are crazy" .. You just need to know moderation in playing of culture, good custom, education, to their sense of themselves and respect for others ..
P. S. there is nothing that turns the wind in your hair, no matter if the Kasprowy cliffs in Wales, the bean field in England, subway construction site or in an open glass in the car ..